Retourbeleid

Artikel 10a Herroepingsrecht bij levering van producten

  1. De Klant kan bij de aankoop van producten de Overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden gedurende veertien (14) werkdagen na ontvangst van het product door of namens de Klant.
  2. Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wens te behouden. Wanneer de Klant besluit zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.

Artikel 10b Herroepingsrecht bij levering van diensten

  1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de Overeenkomst.
  2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Klant zich richten naar de door de Delicatesse Meneer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 10c Kosten in geval van herroeping

  1. Indien de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, bedragen de kosten ten hoogste de kosten verbonden aan terugzending.
  2. Indien de Klant reeds een bedrag aan De Delicatesse Meneer betaald heeft, zal De Delicatesse Meneer dit bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na terugzending of herroeping, terugbetalen. 

Artikel 10d Uitsluiting herroepingsrecht

  1. Indien herroeping niet mogelijk is, kan dit door De Delicatesse Meneer alleen worden uitgesloten indien de Klant dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Lees onze algemene voorwaarden hier.

Login