ALGEMENE VOORWAARDEN DE DELICATESSE MENEER

Algemene voorwaarden De Delicatesse Meneer

Artikel 1 Definities

 1. De Delicatesse Meneer is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het bieden van een cateringservice aan de Klant, waaronder optioneel begrepen het bieden van een cateringservice met een foodtruck op afspraak, alsmede het aanbieden en verkopen van delicatessen via de Website welke aan de Klant worden geleverd. De Delicatesse Meneer handelt daarnaast onder de naam Frades die zich ten doel stelt het verkopen van ambachtelijke delicatessen van hoge kwaliteit aan de horeca.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van De Delicatesse Meneer en De Delicatesse Meneer de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen De Delicatesse Meneer en Klant betrekking hebbende op het bieden van een cateringservice, waaronder optioneel begrepen het bieden van een cateringservice met een foodtruck op afspraak, alsmede het aanbieden en verkopen van delicatessen via de Website welke aan de Klant worden geleverd, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door De Delicatesse Meneer en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het bieden van een cateringservice voor de Klant, waaronder optioneel begrepen het bieden van een cateringservice met een foodtruck op afspraak, alsmede het aanbieden en verkopen van delicatessen via de Website welke aan de Klant worden geleverd, alsmede alle andere door De Delicatesse Meneer ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website www.delicatessemeneer.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en De Delicatesse Meneer gesloten Overeenkomsten waarbij De Delicatesse Meneer Diensten aanbiedt en producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met De Delicatesse Meneer overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website (www.delicatessemeneer.nl) zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Klant kan contact opnemen met De Delicatesse Meneer via de Website (www.delicatessemeneer.nl), e-mail (info@delicatessemeneer.nl) of telefoon (0615408478) voor een van de aangeboden Diensten. De Delicatesse Meneer zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een schriftelijk of per e-mail gegeven akkoord.
 3. Klant kan tevens bestellingen doen op de Website (www.delicatessemeneer.nl). De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.
 4. Als De Delicatesse Meneer een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. De Delicatesse Meneer kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van De Delicatesse Meneer dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij De Delicatesse Meneer deze schriftelijk bevestigt.
 6. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door De Delicatesse Meneer.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. De Delicatesse Meneer zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. De Delicatesse Meneer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, waaronder begrepen het leveren van delicatessen welke op de Website zijn besteld door middel van koeriers, te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal De Delicatesse Meneer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door De Delicatesse Meneer worden doorbelast aan Klant.   
 4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Delicatesse Meneer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan De Delicatesse Meneer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Delicatesse Meneer zijn verstrekt, heeft De Delicatesse Meneer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 5. De Klant draagt er zorg voor dat De Delicatesse Meneer zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant De Delicatesse Meneer hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. De Delicatesse Meneer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen De Delicatesse Meneer en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van De Delicatesse Meneer op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen De Delicatesse Meneer en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.


Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. De Delicatesse Meneer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat De Delicatesse Meneer goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is De Delicatesse Meneer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is De Delicatesse Meneer gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Gastenaantal

 1. De kostenbegroting is gebaseerd op het aantal gasten zoals overeengekomen in de overeenkomst. Indien er een wijziging plaatsvindt in het door de Klant aangegeven gastenaantal, heeft dit gevolgen voor de prijsberekening van de Overeenkomst. Naast de kosten voor de hoeveelheid eten en drinken waar mee rekening is gehouden, zijn ook factoren als personele inzet en benodigde materialen berekend aan de hand van het gastenaantal. Deswege is Klant verplicht De Delicatesse Meneer zo spoedig mogelijk te informeren zodra wijzigingen of aanvullingen zich voordien die afwijken van de offerte of de Overeenkomst.
 2. Indien deze doorgegeven wijziging of aanvulling zich voordoet binnen het offertestadium zal De Delicatesse Meneer zich inzetten de best passende oplossing te vinden. Echter, zodra de opdracht definitief is vastgelegd in een overeenkomst, heeft de Klant getekend voor een minimaal aantal gasten.
 3. Vermindering van het overeengekomen gastenaantal met verrekening van kosten is mogelijk tot zeven (7) werkdagen voor aanvang van het evenement tot een maximum van vijf (5) procent van het overeengekomen gastenaantal.
 4. Mocht het gastenaantal op de dag van uitvoering hoger zijn dan overeengekomen, zal De Delicatesse Meneer de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de offerte of overeenkomst extra in rekening brengen.
 5. Opdrachten worden aangenomen op basis van nacalculatie van het drankverbruik en de personeelskosten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen voor de cateringservice in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
 3. De Delicatesse Meneer heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 4. Betaling geschiedt via facturatie, iDeal, Bitcoin, creditcard en Klarna. De factuur dient voor de particuliere Klant binnen 7 dagen te geschieden. De factuur dient voor de zakelijke Klant binnen 14 dagen te geschieden.

Betaalmethode van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de volgende betaalmethode aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

 • Achteraf Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de huidige wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacyverklaring verwerkt.

 1. De Klant is het volledige bedrag bij de offerte van een cateringservice aan De Delicatesse Meneer verschuldigd, ook indien sprake is van een vermindering van het gastenaantal die aanwezig zullen zijn.
 2. De Delicatesse Meneer vergt, bij de betaling door Klant van een offerte van de cateringservice, vijftig (50) procent van het bedrag in de offerte vooraf te betalen en vijftig (50) procent achteraf, na levering van de Diensten, tenzij anders overeengekomen.
 3. Voor bestellingen zowel binnen als buiten Nederland vraagt De Delicatesse Meneer verzendkosten.
 4. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan De Delicatesse Meneer mede te delen.
 5. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Indien De Delicatesse Meneer besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.9 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Verzending en bezorging

 1. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg.
 2. De Delicatesse Meneer bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. De Delicatesse Meneer kan ervoor kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging via koeriersdiensten (https://www.vanavondbezorgd.nl/) of een andere bezorger.
 3. De levertermijn van De Delicatesse Meneer is afhankelijk van de bestelling. Indien de producten voor 23.59 uur zijn besteld door de Klant, worden de producten de volgende dag tussen 18.00-22.00 uur aan klant geleverd (dinsdag tot en met vrijdag). De bestellingen worden door heel Nederland bezorgd, exclusief de Nederlandse eilanden. Indien de klant later besteld dan voornoemde termijn, dan wordt het de volgende dag geleverd.
 4. Een andere leveringstermijn kan gezamenlijk tussen Klant en De Delicatesse Meneer worden overeengekomen.
 5. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor de Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Diensten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.

Artikel 10a Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. De Klant kan bij de aankoop van producten de Overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden gedurende veertien (14) werkdagen na ontvangst van het product door of namens de Klant. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen.U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 7,50 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@delicatessemeneer.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen veertien (14) dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.U kunt het artikel retour sturen naar:De Delicatesse Meneer.
  De Sterreschans 26
  6584 HD Molenhoek

Artikel 10b Herroepingsrecht bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de Overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Klant zich richten naar de door de Delicatesse Meneer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 10c Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, bedragen de kosten ten hoogste de kosten verbonden aan terugzending.
 2. Indien de Klant reeds een bedrag aan De Delicatesse Meneer betaald heeft, zal De Delicatesse Meneer dit bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 10d Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien herroeping niet mogelijk is, kan dit door De Delicatesse Meneer alleen worden uitgesloten indien de Klant dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. De Delicatesse Meneer is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. De levertermijn als genoemd in artikel 9 lid 3 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is De Delicatesse Meneer nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is De Delicatesse Meneer enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 3. De Delicatesse Meneer is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van De Delicatesse Meneer, verleent de Klant de bevoegdheid aan De Delicatesse Meneer om, als een door De Delicatesse Meneer ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.
 4. De Delicatesse Meneer is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaan is na de levering van producten door allergenen. De Delicatesse Meneer tracht de nodige zorgvuldigheid bij het informeren van de Klant omtrent allergenen welke in de producten aanwezig kunnen zijn.
 5. De Delicatesse Meneer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 6. De Delicatesse Meneer is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 7. De Delicatesse Meneer is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
 8. De Klant vrijwaart De Delicatesse Meneer voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 9. De Klant is verantwoordelijk voor alle materialen die achtergelaten worden op locatie, bijvoorbeeld bij een meerdaags evenement of opbouw van een feest volgens overeenkomst. Alle kosten vanwege diefstal, vermissing en schade worden op de Klant verhaald. Dit kan ook wanneer de Delicatesse Meneer de schade bij de opvolgende verhuur constateert.
 10. Indien De Delicatesse Meneer aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van De Delicatesse Meneer met betrekking tot haar Diensten.
 11. De aansprakelijkheid van De Delicatesse Meneer is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien De Delicatesse Meneer niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 12. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van De Delicatesse Meneer.
 13. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van De Delicatesse Meneer, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van De Delicatesse Meneer zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van De Delicatesse Meneer, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog, maatregelen Covid 19 of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal De Delicatesse Meneer overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die De Delicatesse Meneer heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 13 Garantie

 1. De Delicatesse Meneer biedt geen garantie voor de door haar geleverde producten. De Delicatesse Meneer zal daarbij wel de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het bereiden en leveren van de producten. Indien sprake is van gebreken bij de geleverde producten, dienen de gebreken schriftelijk bij De Delicatesse Meneer te worden gemeld.
 2. Het in de algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.

Artikel 14 Reclame

 1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan De Delicatesse Meneer te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij De Delicatesse Meneer overeenkomstig het bepaalde in Lid 2.
 4. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@delicatessemeneer.nl. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 15 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. De Delicatesse Meneer kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16 Intellectuele eigendom

 1. De Delicatesse Meneer behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet, waaronder begrepen de rechten op teksten, foto’s en (online) beelden van De Delicatesse Meneer.
 2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan De Delicatesse Meneer van gegevens. Klant zal De Delicatesse Meneer vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 17 Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan (www.delicatessemeneer.nl) of telefonisch te melden via 0615408478.
 2. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@delicatessemeneer.nl. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 18 Identiteit van De Delicatesse Meneer

 1. De Delicatesse Meneer is bij de KvK geregistreerd onder nummer 67878040 en draagt btw-identificatienummer NL001564763B54. De Delicatesse Meneer is gevestigd aan De Sterreschans 26 (6584 HD) te Molenhoek.
 2. De Delicatesse Meneer is per e-mail te bereiken via info@delicatessemeneer.nl of middels de Website www.delicatessemeneer.nl en telefonisch op 0615408478.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen De Delicatesse Meneer en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen De Delicatesse Meneer en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Gelderland, zittingsplaats Nijmegen.
Login